Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

2.11  

Lema.- Un conxunto de Rp é limitado sse está contido nun bloque.

Teorema.- [de Bolzano-Weierstrass] Todo subconxunto infinito e limitado de Rp ten un punto de acumulación.

Corolario.- Toda sucesión limitada en Rp ten unha subsucesión converxente.

Teorema.- En Rp toda sucesión de Cauchy é converxente


Proposición.- A condición de converxencia das sucesións de Cauchy en
R implica o postulado dos intervalos encaixados.

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass